Een kwaliteitsvolle toekomst voor Boechout

28 Juni 2012

De gemeenteraad van Boechout heeft op 25 juni drie besluiten goedgekeurd die deel uitmaken van een globale visie van het college over de toekomst van de gemeente. Concreet gaat het om het lokaal woonbeleidsplan, de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de BMT-site in Boechout en de opstart van een RUP dat de inplanting van meergezinswoningen in de gemeente bepaalt. De besluiten moeten er mee voor zorgen dat de gemeente ruimtelijke ontwikkelingen op haar grondgebied op een kwaliteitsvolle manier kan aansturen.  Boechout heeft een duidelijke toekomstvisie: '(Gemeentelijk RSP). Om dit te bereiken, stemt de gemeente haar woonbeleid en beleid rond ruimtelijke ordening op elkaar af. Ook past het zich in het ruimtelijk structuurplan in, dat heeft bepaald dat het hoofddorp Boechout randstedelijk gebied is en deelgemeente Vremde buitengebied. De globale visie van de gemeente is dan ook om de kernfunctie van Boechout te versterken en op die manier de open en groene ruimte aan de rand van de dorpskern van Boechout en in Vremde te vrijwaren.

Boechout, dorp aan de Antwerpse stadsrand met een glansrijk verleden, gaat een glansrijke toekomst tegemoet, waar het aangenaam toeven, wonen en werken is met uitzicht op haar landelijkheid' 

Globale visie biedt ook antwoord op maatschappelijke uitdagingen

In de ontwikkeling van de globale visie werd ook rekening gehouden met een aantal maatschappelijke uitdagingen waar de gemeente een antwoord op moet bieden. Het gaat daarbij om de demografische groei, het inspelen op de evolutie van nieuwe woningbehoeften voor het toenemend aantal actieve ouderen, kleine huishoudens en nieuw samengestelde gezinnen, de nood aan verschillende woontypes en betaalbaar wonen, het verder versterken van het label parkgemeente en het behoud van groene open ruimte buiten de dorpskernen.

Besluiten die globale visie op het terrein realiseren

Concreet heeft de gemeenteraad op 25 juni drie besluiten goedgekeurd: het lokaal woonbeleidsplan, het definitieve RUP voor de BMT-site en de opstart van een RUP voor de inplanting van meergezinswoningen.

Lokaal woonbeleidsplan

Het lokaal woonbeleidsplan zet het beleid uit dat de gemeente wenst te voeren met alle partners die in Boechout met wonen bezig zijn. Het werd opgemaakt op basis van een analyse van de woonbehoeften voor de komende decennia. Concreet wil de gemeente:

-          een antwoord bieden op de vraag naar meer woningen en verschillende woningtypes (o.a. door toename van kleine huishoudens, nieuw samengestelde gezinnen, vergrijzing, sociaal objectief grond- en pandenbeleid ?)

-          kwaliteitsvol en duurzaam wonen en (ver)bouwen bevorderen

-          wonen en welzijn integreren (bv. woonzorg door vergrijzing)

-          zorgen voor een aangename woonomgeving

Door het woonbeleid te koppelen aan haar beleid rond ruimtelijke ordening streeft de gemeente naar een evenwichtige en beheersbare groei op haar grondgebied, en kiest ze resoluut voor een geïntegreerde, gebiedsgerichte werking.

Definitief RUP voor BMT-siteDe BMT-site is vandaag een vervuilde industriezone van 5,3 hectare in het midden van de dorpskern. Gezien de ligging is deze locatie uitermate geschikt voor kernversterking. Nadat het bedrijf zijn activiteiten er stopzet, gaat een private ontwikkelaar dan ook over tot de herontwikkeling van de site. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente. De doelstelling is om op de site een hoogwaardig en duurzaam project te realiseren, dat de dorpsstructuur en het groene netwerk doorheen de gemeente versterkt. Hiertoe werd een RUP opgemaakt, dat aan de inwoners van Boechout werd voorgelegd. Nadien werd het openbaar onderzoek gestart, dat van 1 maart tot 29 april liep. In totaal werden 113 bezwaarschriften ingediend, waarvan 25 'originele'.

Naar aanleiding van de gesprekken die de gemeente met haar inwoners had en de bezwaren die werden ingediend, heeft de gemeente een aantal wijzigingen aan het RUP aangebracht, die de impact van het project op de omgeving zullen beperken. Zo zal, onder andere, het aantal bouwlagen op verschillende plaatsen worden verlaagd, het totale aantal toegestane woningen worden verminderd tot 295 en de maximumgrootte voor de handelszaak worden beperkt tot 750 m2. In het kader van het Decreet Grond en Pandenbeleid werd een sociale last van 10% (op 295 woningen) opgelegd.

Opstart RUP meergezinswoningenAls Boechout haar dorpskarakter wil behouden, moet de gemeente erover waken dat de toename van het aantal inwoners de draagkracht van de gemeente niet overstijgt. Rekening houdend met de gedifferentieerde benadering tussen randstedelijk gebied en buitengebied in Boechout, heeft de gemeente beslist om een RUP op te maken voor de inplanting van meergezinswoningen. Voor dit RUP start de gemeente een openbaar onderzoek op, dat van 23 juli tot 23 september zal lopen.

Concreet deelt het RUP de gemeente op in zones waarin meergezinswoningen in de toekomst nog kunnen worden gerealiseerd, en zones waar dat niet mogelijk zal zijn. In zones waar dat niet mogelijk zal zijn, kan een uitzondering verkregen worden voor een aantal panden die opgenomen zijn in de inventaris van bouwkundig erfgoed en die in aanmerking komen voor opdeling, voor zorgwonen en cohousing en voor andere ontwikkelingen via een gebiedsgericht RUP.

Infoavond op 6 septemberOp donderdag 6 september organiseert het gemeentebestuur een infoavond over wonen in de gemeente Boechout. Het RUP meergezinswoningen en het woonbeleid worden er toegelicht. Je komt te weten waar er in de toekomst wel of geen meergezinswoningen kunnen tot stand komen en waar en hoe 'wonen in Boechout' zich kan ontwikkelen in de toekomst.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om 20.00 uur in de refter van de Jan Frans Willemsschool.

Stemming gemeenteraad 25 juni 2012 

-          Gemeentelijk woonbeleidsplan:

Voor: 14 (meerderheid), onthouding: 8 (oppositie), tegen: 0

-          RUP meergezinswoningen:

Voor: 14 (meerderheid), onthouding: 6 (oppositie), tegen: 2 (Open VLD)

-          RUP site BMT:

Voor: 14 (meerderheid), onthouding: 7 (oppositie), tegen: 1 (onafhankelijke)