infoavond in Theater Vooruit n.a.v. RUP ‘Vijverhof’.

31 Maart 2016

De gemeente Boechout organiseert op dinsdag 12 april om 20 uur een infoavond in zaal Theater Vooruit n.a.v. het nieuwe RUP 'Vijverhof'. Situering De site van het Vijverhof is gelegen aan de Alexander Franckstraat, naast het gemeentelijk speelbos 'Biesbesbos'. Op het terrein staat een voormalig klooster van de zusters Augustinessen (opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed). Dit rijzige, witte gebouw ligt dieper op een parkachtig terrein met vijver, prachtige grote bomen, en zelfs een kleine Mariagrot. Aan de straatzijde wordt dit pareltje aan het zicht onttrokken door een dicht groenscherm afgeboord met een smeedijzeren hekwerk en toegangspoorten.

Aanleiding van het RUP

De bestaande gebouwen liggen in parkgebied volgens het gewestplan. Dat legt aan de site heel wat beperkingen op. Een gebouw in een parkzone is in principe zonevreemd en mag dus ook niet uitgebreid worden. Ongeveer 1,5 jaar geleden werd de site aangekocht door private ontwikkelaars.

De ontwikkelaars willen het bestaande gebouwencomplex rendabel en kwaliteitsvol herwaarderen, waarbij een uitbreiding noodzakelijk lijkt. Om dit mogelijk te maken, werd er een traject voor de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgestart. Een RUP is immers het enige planinstrument dat de oorspronkelijke bestemming volgens het gewestplan anders kan inkleuren.

Win-win

De gemeente sloot met de ontwikkelaars een principiële samenwerkingsovereenkomst af waarin een aantal afspraken werden vastgelegd. Dit werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 juni 2014.

Het Vijverhof is op dit ogenblik volgens het gewestplan deels bestemd als woongebied (30%) en deels als parkgebied (70%). De bestemmingszones kennen echter geen ruimtelijke logica, omdat een belangrijk deel van het park de gebiedsbestemming 'woongebied' kent en het landhuis gelegen is binnen de gebiedsbestemming 'parkgebied'.

De gemeente gaat akkoord om binnen de contouren van het RUP deze gebiedsbestemmingen te herschikken zodat 1) het park volledig bestemd wordt als zone voor park, 2) het landhuis in zone voor wonen komt te liggen en 3) de overige oppervlakte aan zone voor wonen gebundeld wordt, zodat de ontwikkelaars een kwaliteitsvol woonproject kunnen realiseren. Hierbij blijft de ruimtebalans van 30% woongebied ten opzicht van 70% parkgebied, zoals nu in het gewestplan is vastgelegd, ook in het RUP gerespecteerd.

Daarbij haalt de gemeente er voor de gemeenschap ook een aantal voordelen uit, wat we in het jargon 'het opleggen van stedenbouwkundige lasten' noemen:

·       De gemeente wenst geen bebouwing aan de straatzijde (hoewel de gewestplanbestemming hier een strook 'woongebied' voorziet). Een strook bouwzone langsheen het park en achterliggend wordt omgezet in parkzone.

·      De gemeente mag tijdelijk (in afwachting van de ontwikkeling) gratis gebruikmaken van het oude klooster als gemeentelijke muziekschool.

·       Het park zal na de realisatie voor alle Boechoutenaars  toegankelijk worden (voor niet-gemotoriseerd verkeer). Iedereen kan dan bijvoorbeeld door het park naar het speelbos wandelen.

·       Het oude, prachtige klooster krijgt een herbestemming waardoor het niet verwaarloosd geraakt.

·       Voor het park wordt een parkbeheersplan opgesteld om het park in zijn glorie te herstellen en ook de vijver weer op te waarderen. 

·       Een bijkomende financiële last wordt gevraagd aan de ontwikkelaar waarmee de aanleg van fietspaden langs de Alexander Franckstraat (deels) en de nieuwe muziekacademie (deels) mee wordt gefinancierd.

Architectuurwedstrijd

De ontwikkelaars willen een kwaliteitsvol woonproject realiseren, met naast ruimtelijke ook architecturale kwaliteit. Daarom werd er gelijktijdig met de opmaak van het RUP een architectuurwedstrijd gehouden. Enkele ontwerpbureaus maakten een architecturale vertaling van de eerste inzichten van het RUP.

Zowel de gemeente als de ontwikkelaars beoordeelden het ontwerp van het gerenommeerde architectenbureau POLO uit Antwerpen als het beste voorstel. Dankzij de inzichten van de architecten werd het RUP verder verfijnd en daarna gefinaliseerd.

Plan

Het RUP voorziet in drie bouwvelden voor vrijstaande gebouwen die geschikt staan rond de bestaande padenstructuur in het park. De nieuwe volumes worden daar ingepland waar ze het parkgebied en de bestaande hoogstambomen het minste schaden. De gebouwen worden voorzien van een centrale ondergrondse parking die zich bevindt in de ruimte tussen de vijver en de nieuwe gebouwen. Op die manier worden alle nieuwe gebouwen ondergronds met de parking verbonden, maar blijft de historische vijver behouden. Boven de ondergrondse parking moeten geen waardevolle bomen worden geveld, die staan eerder in het eerste gedeelte en aan de randen van het park.

Enkele minderwaardige aanbouwsels aan het kasteel die in de loop der tijd werden opgetrokken, worden gesloopt. Zo wordt het klooster ontdaan van ballast en maximaal opgewaardeerd. Een beperkte aanbouw aan de kopse achterzijde zal kunnen dienen als een conciërgewoning. Aan de voorzijde van het klooster kan de bestaande gelijkvloerse kapel plaats bieden aan een horecagelegenheid die aansluiting vindt met het wandeltracé richting Biesbesbos.

Aan de zijde van de Alexander Franckstraat wordt de bestaande kleine woning met huisnummer 65 gesloopt. Op deze plaats komt de inrit tot de ondergrondse parking en een beperkte bovengrondse parking voor bezoekers. Dit wordt aan het oog onttrokken door een groenscherm dat de volledige straatzijde afboordt.

Een doorsteek voor publiek wordt voorzien in twee richtingen zodat de parkomgeving een semipubliek karakter krijgt. Er komt een oost-west verbinding tussen de Alexander Franckstraat en het Biesbesbos. Het noord-zuid tracé verbindt de Alexander Franckstraat met de bestaande voetweg richting fiets-o-strade.

Uiteraard gaat veel aandacht naar de parkomgeving met historische vijver en kwaliteitsvolle hoogstambomen. Deze wordt als 'zone voor park' beschreven en behouden. Voor het rooien van acht waardevolle hoogstambomen, worden er eenentwintig hoogstambomen nieuw aangeplant.

Het RUP legt een maximum op van 40 woonentiteiten (in het bestaande kasteel en in de nieuwe volumes). Het voorlopig architectuurontwerp voorziet echter in 31 entiteiten in totaal.

Openbaar onderzoek

Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 21 maart 2016. In de loop van april wordt een openbaar onderzoek opgestart dat 60 dagen duurt. Tijdens dit openbaar onderzoek heeft iedereen de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

Infovergadering

Tijdens een infovergadering zullen we een uitgebreide toelichting geven bij de plannen en krijg je de kans om vragen te stellen. Op maandag 12 april zijn alle omwonenden en andere geïnteresseerden van harte welkom in Theater Vooruit, Sint-Bavoplein 17 om 20 uur.

Geen milieu-effectenrapport nodig voor RUP Vijverhof

De dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel heeft beslist dat het niet nodig is een plan-MER op te maken voor het RUP Vijverhof. Dit RUP geeft immers geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. De screeningsnota kun je raadplegen op de website van de dienst MER, www.mervlaanderen.be, en op het gemeentehuis op de dienst ruimtelijke ordening tijdens de openingsuren (elke werkdag 9 - 12 uur en maandagavond 18 - 20 uur).

BIJLAGEN:
rup_vijverhof_op_dinsdag_12_apri.pdf