Gouverneur op werkbezoek in Boechout-Vremde

10 Maart 2012

Gemeentebestuur wil leefbaar dorp en tweede spoorontsluiting in tracé boortunnel  Op vrijdag 9 maart heeft de Antwerpse gouverneur mevrouw Cathy Berx een bezoek gebracht aan de gemeente Boechout, samen met de gedeputeerden Inga Verhaert, Rik Röttger en Koen Helsen. Er werd constructief vergaderd tijdens een werkoverleg op het gemeentehuis. Daarna maakte het gezelschap een rondrit door de gemeente. Het werkbezoek werd afgesloten met een lunch.

Tijdens het werkoverleg werden een aantal belangrijke dossiers besproken.

Geen tweede spoorontsluiting door Boechout

Het gemeentebestuur heeft alle bezorgdheden en bezwaren op tafel gelegd omtrent het dossier van de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven. Er werd gevraagd welk standpunt de provincie inneemt in dit dossier. De provincie heeft met interesse geluisterd naar de aangehaalde bezorgdheden en zal haar adviezen bezorgen in het kader van het plan-MER. 

Het gemeentebestuur wil het dorp van Boechout leefbaar houden en kiest voor een boortunnel in het dossier van de tweede spoorontsluiting. De plannen om de tweede spoorontsluiting via Lijn 15 te realiseren snijden een dorp dwars door midden en leiden tot onmenselijke onteigeningsdossiers. Het voorgestelde tracé via Mortsel-Boechout is voor het gemeentebestuur onaanvaardbaar. Het tracé is 10 kilometer langer dan de boortunnel. Dit staat haaks op elke energiebesparing maar kost havenbedrijven ook miljarden euro's. De miljoenen euro's nodig voor onteigeningen en waardeverminderingen zijn een onverantwoorde maatschappelijke kost. Inzake ruimtelijke ordening is het bovendien waanzin om gevaarlijk goederentransport dwars door een dorpskern te sturen. Bovendien zijn er werkzaamheden gestart in de Frans Segersstraat en de stationsbuurt om deze op te waarderen en efficiënt en veilig in te richten. Deze werken (en investeringsgelden van lokale en hogere overheid) zouden volledig teniet gedaan worden als het tracé door Boechout gekozen wordt. 

Geen sluipverkeer op wijkwegen en betere doorstroming op hoofdassen

Het bestuur wil het sluipverkeer op landelijke wegen en in woonwijken terugdringen. Er is dus nood aan een goede doorstroming van het verkeer op de hoofdassen. Daarom stond het dossier R11/R11bis/Rverbindingsweg/Borsbeeksesteenweg ook op de agenda van het overleg met de gouverneur. Het gemeentebestuur stelt voor om van de Borsbeeksesteenweg een gewestweg te maken en samen met de N10 opnieuw in te richten in functie van een betere doorstroming van het verkeer. Boechout legde o.a. volgende vragen op tafel: fietspaden op N10 en Borsbeeksesteenweg fysiek scheiden van de rijweg, oversteken zonder verkeerslichten beter beveiligen of sluiten, een betere  afwikkeling van het verkeer komende van Vremde richting N10 en het heroriënteren van het kruispunt Borsbeeksesteenweg-N10 zodat het verkeer richting Borsbeek geleid wordt 'achter' de nieuwe tramterminal van Capenberg.

Rood licht voor financieel budget van politiezone Minos

Er werd ook ernstig gedebatteerd over de toekomstige financiering van de politiezone Minos en investeringen in meer veiligheid. Het ziet er niet rooskleurig uit voor de politiefinanciën de komende jaren. De federale dotatie is voor de zone Minos zeer nadelig. De zone ontvangt de vierde minste dotatie en het verschil met gelijkaardige zones loopt op van 4000 tot 10.000 euro per persoon per jaar. Terwijl sommige zones met zware financiële problemen kampen, hebben andere zones grote overschotten. De federale overheid komt haar beloftes uit het verleden niet na, zoals het beloofde principe van gelijkheid en de hervorming van het huidige systeem. Het bestuur verlangt dat de provincie dringend een signaal geeft aan de hogere overheid. De gouverneur zal de financiële situatie en pijnpunten van de politiezones in de provincie Antwerpen inventariseren en agenderen op de conferentie van de gouverneurs.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen als instrument voor goede ruimtelijke ordening

De gemeente neemt ook een aantal nieuwe initiatieven op het gebied van ruimtelijke ordening. Een aantal nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen de dorpskern van Boechout versterken én het groene karakter van de gemeente vrijwaren.

Zo voorziet het RUP site BMT/stationsomgeving na sanering van de industriële site BMT een duurzame, kernversterkende woonontwikkeling in stedelijk gebied, maar op maat van een dorp en met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde, o.a. de mogelijkheid voor het Sint-Gabriëlcollege om uit te breiden, meer kinderopvangplaatsen, sociale en betaalbare woningen, nieuwe administratieve ruimtes, betere en veiligere mobiliteit in de dorpskern. Het gemeentebestuur vraagt om provinciale ondersteuning om het instrument van de stedenbouwkundige lasten maximaal te kunnen ontwikkelen. Dit zijn lasten die kunnen worden opgelegd aan projectontwikkelaars met als doel een deel van de winsten van bouwprojecten te kunnen aanwenden voor projecten die de gemeenschap dienen.

Er wordt ook aan de provincie gevraagd om het openruimtegebied tussen Boechout, Hove, Mortsel en Borsbeek maximaal te beschermen in een RUP Koude Beekvallei, eventueel zelfs door het aanplanten van een stadsrandbos aan het Fruithout. Het bestuur verwacht dat de provincie dit intergemeentelijk RUP coördineert in samenspraak met de betrokken gemeenten. De provincie zal in april een project indienen om in de regio in een ruimer kader te bekijken of er groene ruimte kan ingericht worden tot een recreatieve zone.

Steun voor ontwikkeling van dorpskernen en sport- en recreatiedomeinen

Boechout verwacht dat de provincie gemeenten met historisch, beschermde dorpskernen beter ondersteunt in de herwaardering van de dorpskernen dankzij een eenvoudige en efficiënte procedure. De gemeente heeft immers ver gevorderde plannen voor een herwaardering van de dorpskern van Vremde. De provincie zal verder bekijken hoe ze de adviezen die verstrekt worden beter op elkaar kan afstemmen.

Daarnaast verwacht de gemeente meer ondersteuning voor de ontwikkeling van infrastructuur voor sport en recreatie zoals op de site Bulka. Zulke grotere sportparken trekken immers ook bezoekers of sporters van buiten de gemeente aan. Met de clubs die klaar staan om te sporten op Bulka worden al snel meer dan 3000 sporters bereikt. De provincie investeert voornamelijk in infrastructuur voor specifieke sporttakken (zoals motorsport, skihal, zwembad), die niet in iedere gemeente aanwezig hoeft te zijn. De provincie vraagt om de gemeentelijke sportinfrastructuur af te stemmen met het aanbod in de buurgemeenten en complementair te werken.

Varia

Verder werd er overleg gepleegd over de uniformisering van de gemeentelijke bouwreglementen. Ook de opwaardering van waterlopen, in het kader van wateroverlast, en het beheer daarvan door de provincie kwam aan bod.