Gemeenteraad: aantal sociale koopwoningen in Boechout

26 Januari 2010

Gemeenteraad 25.01.2010 Agendapunt 9 Stemming: Goedgekeurd

 

 

 

Ja: 13,

Onthouding: 1,

Neen: 8

 

Toelichting : aantal sociale koopwoningen in de gemeente Boechout ? sociaal objectief 2020

 

De gemeente Boechout wenst het advies van het Lokaal Woonoverleg van 7 januari te volgen, en tevens ook de beslissing van het college van 11 januari 2010.

 

Het advies van het Lokaal Woonoverleg dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad,

Wij vragen aldus de gemeenteraad om dit advies gunstig te stemmen.

 

Adviesopbouw:

 

Jo Bridts (IGEAN) kwam het lokaal woonoverleg een toelichting geven over een studie die IGEAN in opdracht van de gemeente heeft gemaakt:

In het kader van het lokaal woonoverleg liet de gemeente door IGEAN de mogelijke impact van het decreet Grond- en Pandenbeleid (DGPB) onderzoeken op het RUP Mussenhoeve en andere toekomstige RUP's en op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Hiervoor is een analyse nodig van de huidige en toekomstige mogelijkheden inzake sociale woonprojecten die binnen het kader van het decreet grond- en pandenbeleid door zowel openbare besturen als private rechtspersonen kunnen gerealiseerd worden.

Volgens art. 4.1.4 van het decreet grond- en pandenbeleid dient de gemeente Boechout 78 sociale huurwoningen tegen 2020 te realiseren, met daarbovenop nog een extra inhaalbeweging van 18 woningen tegen 2025.

Verder omvat het door de deputatie gedane voorstel streefcijfers van sociale koopwoningen en sociale kavels die tegen 2020 zullen moeten gerealiseerd worden, met name: 32 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels.

Igean telt deze cijfers op en stelt dat:

Berekend voor het jaar 2020 als planningshorizont dit neer komt op: 32 + 2 + 78 = 112 woningen.

berekend voor het jaar 2025 als planningshorizont dit neer komt op: 32 + 2 + 78 + 18 = 130 woningen.

 

Jo Bridts legde uit hoe in de studie de inventarisatie van de onbebouwde percelen, die in aanmerking komen voor toepassing van het decreet, tot stand kwam.

Vervolgens gaat hij in op de projecten die de gemeente reeds recent gepland heeft inzake sociale woningbouw en plaatst die in het perspectief van het sociaal objectief .Daarna wordt in confrontatie van de geplande projecten met het aanbod en het sociaal objectief de toepassingsmogelijkheden van het decreet grond- en pandenbeleid in Boechout geconcretiseerd en de mogelijkheden voor het RUP Mussenhoeve besproken.

 

Jo Bridts benadrukt dat de studie enkel schattingen bevat. Gezien de onzekerheden omtrent toekomstige marktontwikkelingen, de haalbaarheid van realisatie van de geplande projecten, van het effectief op de markt komen van bepaalde gronden, is het niet mogelijk te komen tot een exacte toekomstvoorspelling. Men moet vertrekken vanuit een aantal premissen waarvan op dit moment nog niet zeker is dat ze ook effectief zullen worden ontwikkeld. Men kan dus enkel werken met mogelijke scenario's.

 

Bespreking in het kader van het sociaal objectief sociale koopwoningen en sociale kavels.

 

Het lokaal woonoverleg van 7 januari gaf de gemeente een advies over het door de deputatie gedane voorstel van streefcijfers van sociale koopwoningen en sociale kavels die tegen 2020 zullen moeten gerealiseerd worden, met name: 32 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels.

 

Louter op basis van het project koopwoningen van ARRO Binnengebied Lindenlei (21 woningen) en de allicht te verwachten 29 sociale koopwoningen RUP Mussenhoeve, samen 50 woningen, overschrijden we al het voorstel van 32.

 

Bij overschrijding van het BSO sociale koopwoningen kan (moet) de gemeente voorzien in een gemeentelijk reglement sociaal wonen om private ontwikkelaars alsnog een sociale last op te leggen.

Wel is het zo dat er minder zekerheid is over subsidies als de te realiseren sociale koopwoningen het BSO (cijfer provincie) overtreft.

In dat opzicht is het natuurlijk beter om het cijfer op te trekken, al minstens tot het aantal woningen waar nu al over gesproken wordt: 21 plus 29 is samen 50 sociale koopwoningen.

 

Uit de bespreking van de studie van IGEAN blijkt verder dat er in Boechout allicht nog meer potentieel zit aan sociale koopwoningen. Momenteel is het evenwel moeilijk om in te schatten hoe groot dit potentieel precies is.

Daarom zou het nuttig zijn om binnen enkele jaren te kunnen voorzien in een bijsturing (allicht verhoging) van het BSO sociale koopwoningen.

 

Het lokaal woonoverleg adviseert unaniem aan de gemeente het volgende:

 

Het lokaal woonoverleg adviseert het voorgestelde sociaal objectief van de provincie Antwerpen van 32 sociale koopwoningen te verhogen tot 50. Dit gebaseerd op lopende projecten van ARRO (21 woningen) en het RUP Mussenhoeve (29 woningen).

Na het overzicht van een inventaris van IGEAN, die nog potentieel aanwijst, vraagt het lokaal woonoverleg ook met aandrang om dit cijfer van 50 woningen na evaluatie van een aantal jaren nog te kunnen verhogen.

 

Het college heeft dit advies volledig gevolgd in haar collegebeslissing van 11 januari en vraagt aan u, gemeenteraadsleden om dit mee positief te stemmen.